Rata 1 Sarja 3 17.08.2019 19:47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 8 7 2 9 - 5 - - 1                      
8 17 26 31 32          
Mikael Sar 105 Yht 137
8 / 4 1 6 3 7 2                          
14 19 28 37            
Matias Poika Sar 138 Yht 175
5 4 - / X   - 8                          
9 29 47 55            
Make Sar 237 Yht 292